Selecteer een pagina

Privacy

Beginselen met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens

In beginsel vindt toegang tot de beschikbare informatie op of via deze site plaats zonder dat u persoonsgegevens, zoals naam, postadres of e-mailadres, hoeft te verschaffen… Bij uitzondering is het mogelijk dat, met het oog op het verkrijgen van aanvullende diensten, de gebruiker gevraagd wordt persoonlijke informatie, en met name gegevens, te verstrekken. In dat geval wordt de gebruiker van tevoren gewaarschuwd en worden de gegevens verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit onder meer dat:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt in overeenstemming met de opgegeven doeleinden tijdens de gegevensverzameling.
  • U heeft het recht uw persoonsgegevens te raadplegen, teneinde de juistheid ervan te verifiëren en eventuele fouten erin te corrigeren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van wie de gegevens hieronder staan.
  • Elysta verplicht zich tot het nemen van adequate veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat er door derden misbruik wordt gemaakt van de door u verstrekte persoonsgegevens.