Algemene verkoopvoorwaarden

1. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden bepalen, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van bijzondere voorwaarden, de respectieve verplichtingen van de contracterende partijen bij verkopen door onze diensten.
Door de overeenkomst of de bestelbon te ondertekenen of door de orderbevestiging te aanvaarden, erkent onze medecontractant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden.
Bepalingen waar niet expliciet van wordt afgeweken, blijven van kracht. De toepassing van deze algemene voorwaarden kan alleen worden gewijzigd door middel van schriftelijke overeenkomst van onze kant.
Indien de algemene voorwaarden van onze medecontractanten en de onze elkaar tegenspreken, wordt overeengekomen dat deze laatste voorrang krijgen

2. Geldigheid van de aanbiedingen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn onze aanbiedingen 30 dagen geldig na de datum van afgifte.

3. Bestellingen

Elke bij ons geplaatste bestelling is slechts bindend voor ons na schriftelijke bevestiging van onze kant.
Wijzigingen die de klant aanbracht aan zijn bestelbon of aan onze offerte, zijn slechts geldig indien deze door ons werden aanvaard en schriftelijk werden bevestigd.
In geval van eenzijdige annulering van een bestelling door de medecontractant behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te eisen die gelijk is aan 30% van het totaalbedrag van de bestelling.

4. Termijnen

De termijnen voor onze diensten of leveringen zijn louter indicatief, tenzij anders overeengekomen.
Een verplichte termijn moet duidelijk als zodanig op de bestelbon worden vermeld. In dat geval kan de koper een schadevergoeding eisen indien de levering vertraging oploopt. Deze schadevergoeding kan niet meer bedragen dan 10% van de totale prijs van de bestelling.

Zelfs in dat geval ontslaan volgende omstandigheden ons van onze termijnen:

Overmacht (waaronder met name stakingen, technische incidenten, vertragingen bij leveranciers en tekorten aan arbeidskrachten);
Niet-naleving van de betalingsvoorwaarden;
Wijzigingen vanwege de klant tijdens de werkzaamheden;
Niet-aanlevering van de gewenste informatie binnen de aangegeven termijn;

5. Levering

Indien de koper nalaat of weigert om de bestelde producten of diensten in ontvangst te nemen, behouden wij ons het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te eisen of om de overeenkomst na voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege als ontbonden te beschouwen. In dit laatste geval is de koper ons van rechtswege en binnen acht dagen na de kennisgeving van deze annulering een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de verkoopprijs.

6. Clausule van eigendomsvoorbehoud

De verkoper behoudt zijn eigendomsrecht op de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs en de toebehoren (eventuele kosten, interesten en boetes). Bijgevolg is het de koper uitdrukkelijk verboden om de producten die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, te verkopen, over te dragen, in pand te geven en in het algemeen te vervreemden vóór de betaling van zijn rekening.
Acht dagen na de verzending van een zonder gevolg gebleven formele aanmaning tot betaling, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de koper, kan de verkoper gebruikmaken van deze clausule van eigendomsvoorbehoud. In dat geval moeten de producten onmiddellijk en op eenvoudig verzoek aan de verkoper moeten worden teruggegeven.
De koper blijft niettemin alleen verantwoordelijk voor het verlies of de vernietiging van de verkochte producten of de vruchten van de prestaties, zelfs door toeval of overmacht.

7. Prijs

De prijzen zijn in euro en exclusief btw. Tenzij anders vermeld zijn zij exclusief vervoerskosten, die afzonderlijk worden gefactureerd indien wij instaan voor het vervoer of de organisatie ervan.
Onze prijzen zijn in principe niet herzienbaar, maar wijzigingen van het btw-tarief die zich vóór de leveringsdatum zouden voordoen, kunnen wij hier wel op toepassen.

8. Betaling

De facturen moeten ten laatste binnen de dertig dagen na hun verzending betaald worden op onze maatschappelijke zetel.

Na afloop van deze termijn brengt elke onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele interest met zich mee van 12% per jaar, met een minimumrentevoet overeenkomstig de rentevoet bepaald in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Bovendien zal elke factuur die niet betaald is op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 15% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van € 50,- per factuur.

Elke betwisting betreffende een factuur moet ons schriftelijk worden toegezonden binnen de vijftien dagen na de verzending ervan.
In geval van niet-nakoming van onze verbintenissen kan de consument zoals bepaald door de wet van 14/07/1991 het voordeel eisen van de toepassing van schadevergoeding en intresten, en dit in de mate en onder de voorwaarden zoals bepaald in deze clausule.

9. Garantie

De producten worden uiterlijk vijf kalenderdagen na de levering geacht te zijn aanvaard door de koper, tenzij hij ons vóór het verstrijken van deze termijn per aangetekende brief een nauwkeurige en gedetailleerde klacht meedeelt.
De goedkeuring heeft betrekking op alle zichtbare gebreken en gebrek aan overeenstemming, d.w.z. alle gebreken die de koper op het tijdstip van de levering of binnen vijf kalenderdagen daarna bij een zorgvuldige en ernstige controle kon ontdekken.

Met uitzondering van referentiediensten garanderen wij gedurende een periode van 12 maanden vanaf de levering de producten en diensten die wij verkopen tegen verborgen gebreken. Deze garantie is onderworpen aan de volgende voorwaarden.

De garantie kan enkel worden toegepast indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

het gebrek maakt het product in grote mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor het normaal gezien bestemd is of voor een bijzonder gebruik dat uitdrukkelijk in de bijzondere verkoopvoorwaarden is vermeld;
het product wordt in normale omstandigheden gebruikt; de garantie kan met name niet worden toegepast indien de gebruiksaanwijzing niet werd nageleefd, noch in geval van wijziging door een persoon die niet beroepshalve gekwalificeerd en door ons goedgekeurd is.
Om zich op de garantie te kunnen beroepen, moet de koper ons elke klacht betreffende verborgen gebreken per aangetekend schrijven meedelen, en dit binnen een termijn van maximaal één maand nadat hij de gebreken heeft opgemerkt of normaal gezien had moeten opmerken.

Onze garantie is beperkt, naar onze keuze, tot de gratis reparatie of vervanging van defecte producten. Deze worden in geen geval terugbetaald.

De koper die voor niet-beroepsmatige doeleinden handelt, kan aanspraak maken op de wettelijke rechten uit hoofde van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen. Deze commerciële garantie geldt onverminderd deze rechten.
Conform artikel 1649quater §2 van het Burgerlijk Wetboek is de consument verplicht om de verkoper op de hoogte te brengen van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming, en dit binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.

10. Ontbinding ten laste van een medecontractant

Voorgaande bepalingen houden geen afstand in van ons recht om, naar eigen goeddunken, in geval van niet-betaling of niet-naleving door onze medecontractant van haar contractuele verplichtingen, de ontbinding of opzegging van de overeenkomst met schadevergoeding te eisen.
Bij beëindiging van het contract ten nadele van een medecontractant is de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de totale prijs.

11. Geschillen

In geval van een geschil tussen de partijen of een vordering tot betaling zijn enkel de rechtbanken bevoegd waar ons hoofdkantoor is gevestigd.

12. Wijzigingen in de overeenkomst

Elke wijziging aan de specifieke overeenkomsten of aan deze algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke wijziging die door elke partij wordt ondertekend.

13. Salvatorische clausule

De ongeldigheid of onwettigheid van een van de clausules van de tussen de partijen afgesloten contracten (bijzondere en algemene voorwaarden) leidt geenszins tot de ongeldigheid of de nietigheid van de andere voorwaarden van het tussen de partijen afgesloten contract – deze clausules blijven volledig geldig.