Selecteer een pagina

Elysta
Erwan Morelle

La croix, 152
5300 Coutisse
Belgique

BTW BE0 552 625 628

Algemene verkoopvoorwaarden

6 feb 2018

1. Algemene bepalingen

Onverminderd de toepassing van bijzondere voorwaarden, beschrijven deze algemene voorwaarden de respectievelijke verplichtingen van de partijen nader van toepassing op verkopen van onze diensten.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen bepaald door de
bijzondere en deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en die
prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.
De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken blijven van kracht. De uitzonderingen zijn enkel geldig in de mate dat wij ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zouden hebben.
Door te bestellen aanvaardt de zakelijke klant al deze voorwaarden en verzaakt aldus aan zijn eigen voorwaarden, ongeacht of ze algemeen of bijzonder zijn.

2. Geldigheid van de offertes

Schriftelijke offertes zijn 30 dagen geldig tenzij anders vermeld.

3. Bestellingen

Elke bestelling is pas geldig na schriftelijke bevestiging van onzentwege.
Wijzigingen die de klant aan zijn bestelbon of aan onze offerte heeft aangebracht, zijn pas geldig op voorwaarde dat wij ze schriftelijk hebben aanvaard en bevestigd. In geval van eenzijdige annulering van een bestelling door de klant, behouden wij ons het recht voor op een vergoeding gelijk aan 30% van het totale bedrag van de bestelling .

4. Termijnen

Tenzij anders is overeengekomen, zijn de vastgestelde termijnen louter indicatief.
Indien er een uiterste termijn is, wordt dit nadrukkelijk op de bestelbon vermeld. Indien de levering in dit geval een vertraging oploopt, heeft de koper het recht op een schadevergoeding die maximaal 10 % van de totale prijs van de bestelling kan belopen.

Zelfs in dit geval, zijn de termijnen niet meer geldig onder volgende omstandigheden :

In geval van overmacht (daarbij met name inbegrepen, stakingen, technische storingen, vertraging bij de leverancier en een tekort aan arbeidskrachten);
Het negeren van betalingsvoorwaarden ;
Veranderingen besloten door de klant tijdens het werk;
De Koper heeft verkeerde of onvoldoende informatie gegeven;

5. Levering en uitvoering

Als de koper de bestelde producten of diensten niet in ontvangst neemt of weigert deze in ontvangst te nemen, behouden we ons het recht voor om de uitvoering van het contract te eisen of, na formele kennisgeving, om het contract als automatisch beëindigd te beschouwen. In het laatste geval is de koper ons van rechtswege en binnen de acht dagen na de kennisgeving van de beëindiging een vaste vergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de verkoopprijs.

6. Beding van eigendomsvoorbehoud

De verkoper behoudt zijn eigendomsrecht op de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs en de accessoires (mogelijke vergoedingen, rente en boetes). Bijgevolg onthoudt de koper zich uitdrukkelijk van het verkopen, toewijzen, verpanden en in het algemeen vervreemden van de producten die het voorwerp uitmaken van het contract, voordat zijn rekening vereffend is.
De verkoper kan gebruik maken van dit beding van eigendomsvoorbehoud acht dagen na het verzenden van een formele kennisgeving om te betalen, per aangetekende brief met ontvangstbewijs, geadresseerd aan de koper en zonder gevolg gebleven. De producten moeten dan onmiddellijk en op verzoek aan de verkoper worden teruggestuurd. De koper blijft echter aansprakelijk voor het verlies of de vernietiging, zelfs door een toevallige gebeurtenis of overmacht, van de verkochte producten of diensten.

7. Prijzen

De aangegeven prijzen zijn exclusief BTW en zijn uitgedrukt in euro. Indien niet anders gestipuleerd zijn de portokosten niet inbegrepen. Die zullen afzonderlijk gefactureerd worden indien ten onze laste.
Onze prijzen kunnen in principe niet herzien worden. Wijzigingen in het BTW tarief doorgevoerd voor de verkoopsdatum kunnen wel worden doorgerekend.

8. Betaling

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen vanaf de factuurdatum in ons hoofdkantoor.

Bij ontstentenis van betaling van de factuur op de vervaldatum zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest opleveren tegen de interestvoet van 12% per jaar, bepaald door de BCE, door de wet van 2 augustus 2002 in uitvoering van de Europese Richtlijn op de niet- betaling van commerciële transacties.
Elke gedeeltelijke of totale niet-betaling van een factuur op de vervaldag leidt tot een vaste vergoeding van 15% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 50 euro per rekening.

Elke betwisting betreffende een rekening moet ons schriftelijk bereiken binnen 15 dagen na verzending.
Zoals bij de wet van 14 juli 1991 vastgesteld, mag de consument het voordeel van de toepassing van vergoedingen en belangen eisen, indien we onze verplichtingen niet nakwam.

9. Waarborgen

Uiterlijk 8 kalenderdagen na de levering worden de producten geacht goedgekeurd te zijn door de koper, tenzij hij vóór het verstrijken van deze termijn per aangetekende brief een precieze en gedetailleerde klacht bij ons indient.
De goedkeuring gaat over alle zichtbare gebreken en conformiteitsfouten, dat wil zeggen dat de koper deze kon detecteren op het moment van levering of binnen vijf kalenderdagen na een ernstige controle.

Met uitzondering van verlening van indexering garanderen we de producten en services die we verkopen tegen verborgen gebreken gedurende een periode van 12 maanden na levering. Die garantie is aan de volgende voorwaarden onderworpen.

De garantie kan alleen uitgevoerd worden als die aan de volgende voorwaarden voldaan zijn :

De garantie kan slechts worden ingeroepen indien de volgende voorwaarden verenigd zijn:

Het gebrek maakt de zaak in belangrijke mate ongeschikt voor het gebruik waarvoor ze gewoonlijk bestemd is of voor een bijzonder gebruik dat in de bijzondere verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk werd vermeld; De goederen worden in normale omstandigheden gebruikt; De goederen werden deskundig gemonteerd en geplaatst;

De waarborg kan niet worden ingeroepen voor gebruik in bijzondere of abnormale omstandigheden die niet uitdrukkelijk werden beschreven in de bijzondere voorwaarden; bij slecht onderhoud; bij wijziging door de klant, ed. ;

Om de garantie te kunnen inroepen zal de klant iedere klacht in verband met verborgen gebreken moeten meedelen bij aangetekend schrijven ten laatste een maand nadat hij het gebrek heeft ontdekt.

De waarborg beperkt zich tot de toezending van de gebrekkige onderdelen of vervanging van het gebrekkige goed, zonder aanleiding te kunnen geven tot verbreking van de overeenkomst of schadevergoeding van welke aard dan ook.

Art. 1604 B.W. is ingevoerd door de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Overeenkomstig artikel 1649quater §2 van het Burgerlijk Wetboek moet de consument op de hoogte brengen van het gebrek aan overeenstemming, zonder dat die termijn korter mag zijn dan twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.

10. Beëindiging-ontbinding op het onrecht van de andere partij

De voorgaande bepalingen bevatten geen afstand van ons recht om in geval van niet-betaling of niet-naleving door onze contractpartner van zijn contractuele verplichtingen de oplossing of beëindiging van de overeenkomst met schadevergoeding te claimen.

Indien beëindiging van het contract tot het onrecht van een medecontractant, zal het aan de ander een forfaitaire vergoeding van 30% van de totale prijs verschuldigd zijn.

11. Conflicten

In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied van ons hoofdkantoor bevoegd.

12. Wijzigingen in de Overeenkomst

Iedere wijziging in de specifieke overeenkomsten of in deze algemene overeenkomsten moet het voorwerp uitmaken van een door alle partijen ondertekend schriftelijk aanhangsel.

13. Salvatorische Clausule

De ongeldigheid of onwettigheid van één van de bepalingen van de tussen de partijen afgesloten overeenkomsten (specifieke of algemene voorwaarden) leidt niet tot de ongeldigheid of nietigheid van de andere voorwaarden van de tussen de partijen afgesloten overeenkomst, die dan volledig geldig blijven.